۱۳۹۹ پنج شنبه ۲ بهمن

سعید بابایی                                                          

مدیر امور پشتیبانی و رفاهی

31323052   

 

 

وظایف کلی حوزه مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

 

1- ایجاد و اداره نظام اطلاعاتی برای آگاهی از امکانات و تجهیزات دانشگاه و وضعیت آنها

 

2- تدارک و تأمین وسایل و تجهیزات مورد نیاز دانشگاه (پزشکی، غیرپزشکی) و اولویت بندی خریدهای مصرفی و سرمایه ای

 

3- انجام امور خدمات پشتیبانی دانشگاه در زمینه های رفاهی، قراردادها، فضای سبز، نقلیه و ...

 

4- برنامه ریزی و نظارت و اداره امور تسهیلات رفاهی با هماهنگی مراجع ذیربط

 

5- پیش بینی کادر مورد نیاز، بودجه و احتیاجات ادارات تابعه و تسلیم گزارش به مقامات ذیربط

 

6- انجام خدمات شماره گذاری، بیمه، مجوز طرح ترافیک، عوارض و سایر خدمات خودرویی

 

7- برنامه ریزی، نظارت و اقدامات لازم در خصوص حفظ، نگهداری، نظافت و تأمین بهداشت اماکن دانشگاه

 

8- برنامه ریزی و نظارت بر امور عمومی و اداری واحدهای تابعه

 

9- برنامه ریزی و نظارت جهت مکانیزه نمودن امور خدمات رفاهی و پشتیبانی در واحدها

 

10- برنامه ریزی و نظارت بر مشارکت توسعه بخش خصوصی و کاهش تصدی گری

 

11- برنامه ريزي و نظارت بر آموزش کارپردازان و مدیران امور عمومی

 

12- شرکت در کمیته های مرتبط از جمله ساماندهی قراردادها و املاک دانشگاه

 

13- تدوین شرایط کلیه مناقصات با همکاری معاونت های مربوطه و برگزاری مناقصات دانشگاه

 

14- فرآیند ارتقاء کمی و کیفی خدمات امور پشتیبانی و رفاهی

 

15- ارتقاء بهره وری و استفاده بهینه از منابع موجود