۱۴۰۰ سه شنبه ۳۱ فروردين

 

 

دکتر مسعود مقدری

 

 معاون توسعه مدیریت و منابع    درجه علمی :

 GPZMPH  حوادث و بلایا

 PHD   طب ایرانی

 

  رزومه   

 

 

شماره تماس:31325733 

پست الکترونیک:kmu.ac.ir@mmoghadari

               

 

 

 

شرح وظایف :

 

تعيين سياستها و خط مشي هاي دانشگاه علوم پزشکی کرمان در زمينه مديريت و برنامه ريزي منابع انساني، مالي، فيزيكي و اطلاعاتي

 

تامين نيازهاي نيروي انساني، مالي، فيزيكي و اطلاعاتي دانشگاه

 

* نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات اداري، مالي و استخدامي كليه واحدهاي تابعه

 

* تعيين و ابلاغ ضوابط و دستورالعملهاي لازم در زمينه امور پرسنلي، اداري، خدمات پشتيباني، مالي، نگهداري حسابها، انجام هزينه ها، حفظ اموال و نظارت بر حسن اجراي آنها

 

نظارت بر عملكرد اعتبارات اعم از جاري، عمراني و اختصاصي

 

نظارت بر تنظيم امور محاسباتي و رسيدگي به صورتحسابها، اسناد و گزارشهاي مالي

 

* ايجاد هماهنگي بين واحدهاي اداري و مالي حوزه ستادي و دانشگاه

 

* مطالعه، بررسي و پيشنهاد طرحهاي اصلاحي در مورد توسعه سازمان و مديريت در محورهاي نظام مديريت، ساختار وتشكيلات،سيستمها و روشها، طبقه بنديمشاغل و آموزش علوم و فنون اداري- مديريتي

 

تنظيم سياستها و خط مشي هاي تدوين بودجه بر اساس سياستها و برنامه هاي مصوب وزارت متبوع

 

تهيه و ارائه مناسبترين طرحهاي معماري و عمراني واحدهاي بهداشتي، درماني، آموزشي و پژوهشي منطبق بااصول علمي و امكانات و شرايطجغرافيايي، فرهنگي و اقليمي

 

*  بررسي نيازهاي ساختماني، تاسيساتي و تجهيزات و بررسي جهت تامين، نگهداشت، نوسازي و توسعه مراکز و موسسات بهداشتي، درماني، آموزشي و پژوهشي

نظارت بر تهيه، تنظيم و اجراي طرحهاي عمراني

 

* اتخاذ تدابير لازم در زمينه تامين امور رفاهي كاركنان

 

 * نظارت بر انجام امور حقوقي دانشگاه و حسن اجراي قوانين و مقررات موضوعه

 

ابلاغ قوانين، مصوبات، آئين نامه ها و اساسنامه هاي مربوط به واحدهاي تابعه و وابسته دانشگاه

 

 *  تهيه و تنظيم طرحها و لوايح پيشنهادي در ارتباط با ماموريت حوزه معاونت

 

*  نظارت، پايش و ارزشيابي سياستها، برنامه ها، طرحها و فعاليتهاي در حال اجرا

 

* طراحي و استقرار نظام آماري مورد نياز سلامت و آموزش پزشكي

 

 * تهيه، تنظيم واجراي برنامه هاي مربوط به ارائه خدمات آماري مورد نياز دانشگاه ها و موسسات آموزشي و پژوهشي و نظارت بر حسن اجراي آنها

 

* جمع آوري، جمع بندي، طبقه بندي، چاپ و نشر اطلاعات، آمار و شاخصهاي سلامتي و آموزشي