۱۴۰۰ سه شنبه ۳۱ فروردين

 

 

دکتر محمد مهدی آقایی  جانشین معاون توسعه مدیریت و منابع
اکبر قلی زاده  مدیر امور مـــالــی
 علیرضا کرمانی زاده  مدیر بـــودجــه ، برنامه ریزی و پایش عملکرد
 دکتر کاوه نوحی مدیر توسعه و سرمایه انسانی
 سعید بابایی  مدیــر امور پشتیبــــانی و رفاهی

 

 

مهندس محمدحسیــن ایرانمنش مدیر دفتر فنـی و نظارت بر طــــرحهای عمـــرانی
مهندس وحید حبیبی فر مدیر آمار و فناوری اطلاعات