۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۰ آذر

 

 

نام و نام خانوادگی سمت
دکتر محمد مهدی آقایی  جانشین معاون توسعه مدیریت و منابع
اکبر قلی زاده  مدیر امور مـــالــی
 علیرضا کرمانی زاده  مدیر بـــودجــه ، برنامه ریزی و پایش عملکرد
 دکتر کاوه نوحی مدیر توسعه و سرمایه انسانی
 سعید بابایی  مدیــر امور پشتیبــــانی و رفاهی
محسن سلطانی راد مدیر منابع درآمدی
مهندس حسیــن ایرانمنش مدیر دفتر فنـی و نظارت بر طــــرحهای عمـــرانی
مهندس وحید حبیبی فر مدیر آمار و فناوری اطلاعات