۱۴۰۰ سه شنبه ۳۱ فروردين

 

محمد مهدی  دوست محمدی     

 

رئیس دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع 

 مسئول دفتر کارآفرینی دانشگاه
 

شماره تماس:     31325821  -۰۳۴       

 
شماره اتاق :            ۲۰۴  

فکس:              31325820 -۰۳۴

 

پست الکترونیک:         doust_m@kmu.ac.ir

                                              

شرح وظایف    

 

 
 

 

نوشین امینی فرد 

 

کارشناس و مسئول دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع 

                       
     

شماره تماس:     31325733  -۰۳۴       

     
شماره اتاق :            205      

فکس:              31325820 -۰۳۴

     

شرح وظایف