۱۴۰۰ سه شنبه ۳۱ فروردين

 

 

فلسفه وجودي معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكي کرمان، مديريت بهينه سرمايه هاي موجود در راستاي رسيدن به اهداف كلان سلامت و آموزش و پژوهش پزشكي و پيراپزشكي مي باشد. معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه برآن است با بهره گيري از بروزترين و كارآمدترين علوم و مديريت سرمايه هاي موجود در امر تحقق و ارتقا سلامت جامعه و كشور با توجه به اصل عدالت اجتماعي توسعه پايدار، پيشگام معاونت هاي توسعه مديريت و منابع دانشگاه هاي علوم پزشكي كل كشور باشد.

 

 

اهداف :

 * برنامه ريزی، ارزيابی، نظارت و ارتقای مديريت در واحدهای تابعه دانشگاه

 

 * تامين و توزيع منابع مالی مورد نياز واحدهای تابعه با توجه به برنامه ها

 

 * تامين توزيع بهينه و توانمندسازی منابع انسانی با توجه به ماموريت های واحدهای تابعه

 * احقاق حقوق دانشگاه در دعاوی

 * مديريت و نظارت بر پروژه ها و طرح های عمرانی