۱۳۹۹ پنج شنبه ۲ بهمن

         علیرضا کرمانی زاده

 

          مدیر بودجه، برنامه ریزی و پایش عملکرد

                                      ۳۱۳۲۵۵۵۷ 

دییت بودجه و برنامه ریزی 

  ۳۲۵۵۵

 

سوابق اجرائی:

 

  • مدیر منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بم

 

  • معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بم

 

  • جانشین معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

  • مدیر مولفه های سلامت معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کرمان