۱۳۹۹ پنج شنبه ۲ بهمن

 

 

 

 

اکبر قلی زاده

مدیر امور مالی

 

31325760

 

 

 

 

 

 

 

سوابق تحصیلی و اجرایی

 

سوابق تحصیلات دانشگاهی

 

مقطع تحصیلی

رشته

دانشگاه محل تحصیل

تاریخ شروع

تاریخ پایان

کارشناسی

اقتصاد بازرگانی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

1369

1373

کارشناسی ارشد

مدیریت امور مالی

دانشگاه آزاد کرمان

1392

1395

 
 

 

سوابق اجرایی 

 

سمت

محل اشتغال

سال انتصاب

مدت تصدی

کارگزین

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

1372

یک سال

ذیحساب

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

1373

یک سال

مدیر روابط عمومی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

1374

سه سال

کارشناس بودجه

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

1377

پنج سال

رئیس امور اداری

بیمارستان شفا

1382

یک سال

کارشناس حوزه معاونت پشتیبانی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

1383

یک سال

معاون مدیر بودجه

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

1384

دو سال

معاون مدیر امور مالی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

1386

یک سال

مدیر بودجه

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

1387

پنج سال

مدیر امور مالی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

1392

تاکنون

 

 

 

دوره های آموزشی غیردانشگاهی

 

عنوان دوره

محل برگزاری دوره

تاریخ دوره

آشنایی با قوانین دیوان محاسبات

معاونت پشتیبانی

1388

حسابداری دولتی

استانداری تهران

1389

بودجه ریزی عملیاتی

استانداری تهران

1389

قانون مدیریت خدمات کشوری

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

1390

کارگاههای آموزشی همایش مدیران مالی و بودجه

دانشگاه زاهدان

1390

کارگاه آموزشی درآمدهای اختصاصی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

1391

همایش نظام نوین مالی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

1391

آشنایی با قوانین و برنامه های معاونت توسعه مدیریت و منابع

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

1393

ثبت ها و کاربرگ های درآمد

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

1393

بودجه و اعتبارات

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

1393

ثبت افتتاحیه حساب ها

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

1393

ثبت اسناد هزینه طی سال 1393

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

1393

حقوق و دستمزد

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

1394

آشنایی با پرداخت مبتنی بر عملکرد

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

1394

دوره آموزشی عملیاتی حسابداری

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

1394

تصمیم گیری و برنامه ریزی اثربخش

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

1394

دومین همایش یک روزه مدیران و روسا شبکه ها،مراکز آموزشی درمانی دانشگاه

سایر موسسات

1394

آشنایی با قوانین،مقررات و آیین نامه های برگزاری مناقصات

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

1394

کورونا ویروس

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

1394

رسیدگی تنظیم اسناد

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

1394

اصلاح پارامترهای سیستم حقوق و دستمزد

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

1394

تجمیع بیمه نامه های دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

1394

استاندارد شماره 8 حسابداری

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

1394

هزینه بر مبنای فعالیت

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

1394

کارگاه عملی انبارگردانی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

1394

کارگاه آموزشی ارزیابی شاخص های موثر در پرداخت های غیرمستمر

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

1394

آموزش به کارکنان حقوق و دستمزد دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

1395

شیوه اجرایی مناقصات و کمیته فنی بازرگانی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

1395

تبیین شیوه نامه پایش برنامه عملیاتی سال95 دانشگاههای کلان منطقه 8 آمایش

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

1395

استرس شغلی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

1395

اصلاح الگوی مصرف در اقتصاد مقاومتی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

1395