۱۴۰۰ سه شنبه ۳۱ فروردين

دومین جلسه کارگروه توسعه مدیریت عملکرد دانشگاه در تاریخ 99/6/22  با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع، مدیران و کارشناسان برگزار گردید . در این جلسه در ابتدا  گزارشی در خصوص اهم مصوبات کمیته های زیر مجموعه کارگروه ارائه گردید و سپس در خصوص  آغاز برنامه اصلاح فرایندها و انتخاب خدمات برای الکترونیکی نمودن  تصمیماتی اتخاذ شد.