۱۴۰۰ سه شنبه ۳۱ فروردين

اولین جلسه کارگروه سال 1399 با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع داشگاه ،نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان،مدیر توسعه و سرمایه انسانی و نمایندگان واحدهای زیر مجموعه دانشگاه در محل سالن اجتماعات دانشگاه برگزار گردید.در این جلسه در خصوص کمیته های زیر جموعه کارگروه توسعه مدیریت عملکرد و اهم  برنامه های دانشگاه جهت تحقق اهداف نظام اداری بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در پایان نیز گزارش پیشرفت میز خدمت دانشگاه ارائه گردید.