۱۴۰۰ سه شنبه ۳۱ فروردين

 

 آزمون غیر حضوری تحت عنوان « گزارش نویسی » ویژه رشته های شغلی «  کارکنان حراست»

به مدت 4 ساعت در تاریخ 98/11/20 برگزار می گردد.