۱۴۰۰ سه شنبه ۳۱ فروردين

اطلاعیه  (1)    

برگزاری آزمون غیر حضوری تحت عنوان « دستور العمل ساماندهی اسناد» ویژه رشته های شغلی « آمار و مدارک پزشکی -  کارشناسان بهبود کیفیت و  اعتباربخشی -  کارشناسان فناوری اطلاعات سلامت – کارشناسان امور بیمارستانهاو خدمات بهداشتی- کارشناسان امور اجرایی سلامت » به مدت 6 ساعت در تاریخ 98/10/18 برگزار می گردد.

 

اطلاعیه  (2)   

برگزاری آزمون غیر حضوری تحت عنوان « روشها و فنون تدریس 2» ویژه رشته های شغلی « مربیان بهورزی » به مدت 12 ساعت در تاریخ 98/10/22 برگزار می گردد.