۱۴۰۰ سه شنبه ۳۱ فروردين

جلسه کارگروه مهندسی مشاغل قطب 8 با حضور دانشگاههای علوم پزشکی جیرفت، رفسنجان، بم ، سیرجان ، زابل، زاهدان ، ایرانشهر به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت با حضور مدیران توسعه و سرمایه انسانی و اعضاء کارگروه تخصصی مهندسی مشاغل و سازمان در خصوص تهیه و تدوین شرح وظایف و شناسنامه پست واحدهای حوزه ریاست در روز دوشنبه 98/9/24 در سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت برگزار گردید.