۱۴۰۰ سه شنبه ۳۱ فروردين

آزمون غیر حضوری تحت عنوان « آشنایی با دستور العمل اجرایی کیوسک های ثابت و سیار» ویژه رشته های شغلی « بهداشت محیط بهداشت حرفه ای » به مدت 4 ساعت در تاریخ 27/9/98 برگزار می گردد.